ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαδικασίες αφερεγγυότητας

 

Η πρακτική μας καλύπτει ευρύ φάσμα συμβουλευτικών και δικαστηριακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια καθώς και προς πιστωτές που επιδιώκουν έννομη προστασία από τις δυσμε-νείς συνέπειες της αφερεγγυότητας οφειλετών τους. Παρέχουμε συμβουλές για την ανά περίπτωση κατάλληλη στρατηγική, μετέχουμε σε εξώδικες διαπραγματεύσεις για συμφωνίες εξυγίανσης κι εκπροσωπούμε τους ενδιαφερόμενους κατά την δικαστική επικύρωσή της. Παράλληλα, χειριζόμαστε υποθέσεις πτώχευσης και λοιπών διαδικασιών αφερεγγυότητας μέχρι περατώσεως της διαδικασίας εκκαθάρισης της περιουσίας του οφειλέτη.

Ηροδότου 12, Τ.Κ. 106 75 Αθήνα
Τηλ.: 210 7210 690-1    Fax: 210 7210 692
Email: info@thlawfirm.gr
© Tsantinis Hadjioannou 2018
Designed by imode